Kategorija Arhiva: Zeleni savet

Obezbeđivanje učešća javnosti u donošenju odluka u oblasti unapređenja i zaštite životne sredine je od posebnog značaja za funkcionisanje lokalne samouprave, jer se na ovaj način stvara mogućnost da građani delotvorno učestvuju u procesu odlučivanja i tako doprinesu donošenju ispravnih odluka. Tako se daje stvarni legitimitet odlukama koje donose nadležni organi i otvara mogućnost da u postupku odlučivanja na sveobuhvatan način budu sagledana sva pitanja od značaja za lokalnu zajednicu. Pravo na zdravu životnu sredinu i na blagovremeno i potpuno obaveštavanje o njenom stanju je garantovano pravo Ustavom Republike Srbije. Učešće građana u procesu donošenja odluka neophodan je preduslov za ostvarivanje ovog prava.
Demokratizacija javne uprave i razvijanje mehanizama za učešće građana u kreiranju javnih politika spadaju u kategoriju uslova bez kojih je istinski napredak u procesu pristupanja Evropskoj uniji (EU) nemoguć. Primena pravnih tekovina EU u oblasti zaštite životne sredine podrazumeva i jačanje mehanizama za učešće građana u donošenju odluka. Infrastrukturne projekte bez kojih je nezamisliva primena pravnih tekovina EU u oblasti upravljanja vodama i smanjenja industrijskog zagađenja nemoguće je uspešno realizovati bez blagovremenog informisanja javnosti i učešća građana u procesu odlučivanja. Uspostavljanje Saveta će značajno doprineti jačanju uloge lokalnih samouprava u procesu donošenja zakona i drugih akata na centralnom nivou i otklanjanju prepreka suštinskoj decentralizaciji javne uprave. Institucionalizovani sistem saradnje sa zainteresovanom javnošću predstavljaće stratešku prednost lokalne samouprave i nesumnjivo će doprineti konkretnim dobitima za lokalnu zajednicu u procesu pristupanja EU. U tom smislu, predlog ovog Rešenja predstavlja doprinos usklađivanju domaćih propisa iz oblasti zaštite životne sredine sa pravnim tekovinama Evropske unije, kao i ispunjenje preuzetih obaveza iz međunarodnih ugovora.
Imajući u vidu gore navedeno, ovim Rešenjem se omogućava javnosti da blagovremeno dobija informacije i uzme učešće u donošenju odluka u oblasti zaštite životne sredine čime se jača legitimitet donetih odluka i osnažuju demokratske procedure u lokalnoj samoupravi.
Obezbeđivanje dostupnosti informacija u vezi stanja životne sredine je obaveza organa javne uprave. Rano obaveštavanje javnosti o projektima, planovima i politikama koje imaju ili mogu imati uticaj na životnu sredinu, takođe je obaveza donosilaca odluka . Organi javne uprave su odgovorni za stanje u oblastima na koje se odnose informacije, a na osnovu informacija i dokumenata nastalih u radu javnih organa utvrđuje se i sprovodi određena politika u oblastima relevantnim za životnu sredinu. Konačno, organi javne uprave su obavezni da prikupljaju, poseduju, dostavljaju javnosti na uvid informacije u vezi sa životnom sredinom. Savet predstavlja mehanizam za unapređenje saradnje organa uprave i zainteresovane javnosti. Njegova uloga je da povezuje zainteresovane strane i da obezbedi podršku organima lokalne samouprave u procesu sprovođenja politike životne sredine.
Opštinski organi u Savetu dobijaju partnera koji im omogućava da, pre nego što donesu konačnu odluku o nekom važnom pitanju, sagledaju moguće uticaje na životnu sredinu i društvene odnose u njihovoj lokalnoj zajednici.
Za lokalnu samoupravu značaj osnivanja radnog tela ogleda se prvenstveno u dobijanju stručne podrške prilikom kreiranja politike životne sredine ili izrade opštih i drugih akata i u dobijanju neposredno izraženih kritika i žalbi na odluke nadležnih organa radi kontinuiranog praćenja stanja u oblasti životne sredine.
Prilagođavanje na klimatske promene i ublažavanje efekata klimatskih promena, kao i politika održivog razvoja, moraju biti integrisane u sve javne politike, kako na centralnom tako i na lokalnom nivou. Razvoj i primena integrisanih mera mitigacije/ublažavanja i adaptacije/prilagođavanja na klimatske promene, upravljanja ekološkim rizicima i prirodnim nepogodama predstavlja veliki izazov za lokalne samouprave. Savet omogućava lokalnoj samoupravi međusektorsku saradnju i multidisciplinarni pristup u osmišljavanju i primeni politike adaptacije/prilagođavanja na klimatske promene i mitigacije/ublažavanja efekata klimatskih promena.

Ništa nije pronađeno

Izgleda da ne možemo da pronađemo ono što tražite. Možda pretraživanje može da pomogne.